General Sales Terms and Conditions (in Dutch)

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Ondernemer:

Truck-Shop B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Breukelen, De Corridor 12/e (3621 ZB).

2. Koper:

a. de zakelijke afnemer; de afnemer die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en/of b. de consument; de afnemer die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;

3. Op afstand gesloten overeenkomst:

de overeenkomst met een consument waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van e e n of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals bedoeld in artikel 6:230g lid 1e BW, zoals bijv. webwinkel of postorder;

4. Buiten de Verkoopruimte Gesloten Overeenkomst:

een overeenkomst die met een consument gesloten wordt anders dan in de verkoopruimte van de Ondernemer, zoals bedoeld in artikel 6:230g lid 1f BW, zoals bijvoorbeeld bij consumenten thuis, op beurzen of op straat;

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en iedere overeenkomst tussen Ondernemer en Koper waarop Ondernemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Ondernemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3. Algemene voorwaarden van Koper worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. De Koper waarmee Ondernemer eenmaal een overeenkomst heeft afgesloten onder deze voorwaarden aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden op alle latere overeenkomsten.

5. Indien een of meer voorwaarden nietig mochten blijken te zijn of nietig worden, laat dit de geldigheid van de overige voorwaarden onverlet.

6. Indien Ondernemer op enig moment geen beroep doet op deze algemene voorwaarden, heeft dit niet tot gevolg dat Ondernemer het recht zou verliezen om een beroep te doen op deze algemene voorwaarden.

Artikel 3. Offertes en totstandkoming

1. Offertes van Ondernemer zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven en verbindt de Ondernemer niet de betreffende goederen en/of diensten aan Koper te leveren. Offertes – vrijblijvend of niet- vervallen in ieder geval uiterlijk 14 dagen na de datum van de offerte.

2. Afwijkende bedingen van deze voorwaarden zijn enkel in te roepen door Koper ingeval deze afwijkende bepalingen uitdrukkelijk en schriftelijk in een afzonderlijke overeenkomst door Ondernemer zijn aanvaard. Ingeval van strijdigheid tussen een afzonderlijke overeenkomst en deze voorwaarden hebben de bepalingen van de afzonderlijke overeenkomst voorrang boven de artikelen van deze voorwaarden.

3. In offertes van Ondernemer genoemde levertijden en andere voor door Ondernemer te verrichten prestaties genoemde termijnen zijn globaal en slechts informatief; overschrijding ervan geeft de (potentiële) Koper daarom geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding.

4. Door Ondernemer opgegeven prijzen zijn in euro’s, tenzij anders vermeld, gebaseerd op uitvoering in normale werktijden en exclusief vervoers-, verpakkings-, afleverings- en installatiekosten, btw en andere heffingen van overheidswege.

5. Bij een samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting voor Ondernemer tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding begrepen zaken tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.

6. Offertes gelden niet zonder meer voor nabestellingen.

7. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief btw en af fabriek, tenzij anders aangegeven.

1 8. De overeenkomst tussen Ondernemer en Koper is eerst tot stand gekomen nadat Ondernemer een order schriftelijk aan Koper heeft bevestigd dan wel Ondernemer binnen vier weken na plaatsing van de order een aanvang heeft gemaakt met de feitelijke uitvoering daarvan. Overeenkomsten die worden aangegaan met tussenkomst van handelsagenten, handelsreizigers en/ of andere personen, binden Ondernemer eerst nadat deze overeenkomsten door Ondernemer schriftelijk zijn bevestigd, dan wel Ondernemer feitelijk een aanvang heeft gemaakt met de uitvoering daarvan.

9. Wijzigingen met betrekking tot een overeenkomst zullen slechts van kracht zijn, indien deze schriftelijk tussen Ondernemer en Koper zijn overeengekomen.

10. Bij verkoop uit magazijnvoorraad kan de factuur in de plaats treden voor de schriftelijke bevestiging.

Artikel 4. Informatieplicht

1. Op eerste verzoek daartoe van Ondernemer is Koper verplicht Ondernemer te informeren over alle voor de overeenkomst van belang zijnde informatie, zoals maar niet beperkt tot het juiste btwidentificatienummer alsmede de naam waaronder Koper bij de betreffende belastingdienst geregistreerd staat.

Artikel 5. Monsters, modellen en voorbeelden

1. Indien door Ondernemer een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.

Artikel 6. Levering

1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, geldt het magazijn van Ondernemer (in Breukelen) als plaats van levering. Wanneer er als leveringsconditie één van de 'Incoterms' is overeengekomen, zullen de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende Incoterms van toepassing zijn.

2. Indien niet franco is verkocht, is het risico voor de goederen tijdens het vervoer voor rekening van de Koper vanaf het moment dat de goederen het bedrijf/magazijn van Ondernemer hebben verlaten. Het risico voor de goederen is derhalve tijdens het vervoer voor rekening van de Koper. Ondernemer is vrij in de keuze van (be)lading, transportmiddel en expediteur/vervoerder, tenzij anders is overeengekomen.

3. De Koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze bij hem worden afgeleverd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Met aflevering gaat het risico op Koper over, als het risico op grond van de overeenkomst of de wet niet al op een eerder tijdstip is overgegaan.

4. Indien de Koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de Koper. De Koper zal in dat geval tevens alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

5. Ondernemer is gerechtigd om derden in te schakelen ter nakoming van zijn verplichtingen.

Artikel 7. Levertijd

1. De door Ondernemer opgegeven levertijd vangt nooit eerder aan, dan nadat alle benodigde gegevens in zijn bezit zijn.

2. Door Ondernemer opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen.

3. Bij niet tijdige levering dient de Koper Ondernemer derhalve in gebreke te stellen en Ondernemer een redelijke termijn te stellen zijn verplichtingen alsnog na te komen. Elke in gebrekestelling door Koper dient schriftelijk te geschieden.

Artikel 8. Deelleveringen

1. Het is Ondernemer toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren.

2 2. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is Ondernemer bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 9. Technische eisen enz.

1. Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt, is Ondernemer er niet verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen, normen en/of voorschriften die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt. Dit geldt niet, indien bij het sluiten van de overeenkomst het gebruik in het buitenland is overeengekomen en Koper alle benodigde gegevens en specificaties heeft overgelegd.

2. Indien Koper aan de geleverde zaken technische eisen stelt die afwijken van de normaal in Nederland geldende eisen, is Ondernemer daaraan slechts gebonden, als partijen dit uitdrukkelijk zijn overeengekomen.

Artikel 10. Ontbinding van de overeenkomst

1. Ondernemer is bevoegd, over te gaan tot opschorting of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien: a. na het sluiten van de overeenkomst aan Ondernemer omstandigheden ter kennis komen die Ondernemer goede grond geven te vrezen dat de Koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen en/ of b. Ondernemer de Koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is ondanks sommatie en/ of c. zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan Ondernemer zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd en/ of d. Koper de bevoegdheid verliest vrij over zijn vermogen te beschikken, bijvoorbeeld door liquidatie, (aanvraag van) surséance van betaling, faillissement of beslag en/ of e. zich overige omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Ondernemer kan worden gevergd.

2. Indien Ondernemer gebruik maakt van zijn recht tot ontbinding zijn vorderingen van Ondernemer op Koper onmiddellijk opeisbaar. Het recht van Ondernemer om schadevergoeding te vorderen, blijft daarvan onverlet.

Artikel 11. Opschorting recht

1. Indien en zolang de Koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor haar uit de met Ondernemer gesloten overeenkomst of een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, heeft Ondernemer recht de nakoming van haar verplichtingen uit een overeenkomst op te schorten.

2. Koper is niet gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen uit een overeenkomst op te schorten.

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Ondernemer geleverde zaken blijven het eigendom van Ondernemer totdat de Koper alle verplichtingen uit alle met Ondernemer gesloten overeenkomsten is nagekomen.

2. Door Ondernemer geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht, maar nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

3. Wanneer de Koper uit de door Ondernemer geleverde goederen, waarop een eigendomsvoorbehoud rust een nieuw goed vormt, handelt de Koper bij die vorming in opdracht van Ondernemer en gaat de Koper de zaak voor Ondernemer houden. De Koper wordt pas eigenaar op het moment dat het eigendomsvoorbehoud komt te vervallen doordat alle vorderingen van Ondernemer zijn voldaan.

3 4. De Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

5. Koper geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Ondernemer danwel aan een door hem aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin Ondernemer zijn eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden, waar de eigendommen van Ondernemer zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

6. Indien derdenbeslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Koper verplicht Ondernemer onverwijld daarvan mondeling en schriftelijk op de hoogte te stellen.

7. De Koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven. Ondernemer heeft recht op uitkeringen vanwege schade aan door Ondernemer geleverde zaken die nog onder eigendomsvoorbehoud staan. Koper zal elke medewerking verlenen die hiervoor noodzakelijk is.

Artikel 13. Gebreken; klachttermijnen

1. De Koper dient de gekochte zaken bij aflevering onverwijld (en uiterlijk binnen 24 uur daarna) te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de Koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten: of de juiste zaken zijn geleverd; of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld de hoeveelheid en het aantal) overeenstemmen met het overengekomene; of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.

2. Gebreken dient Koper onverwijld (en uiterlijk binnen 8 werkdagen na aflevering) aan Ondernemer mee te delen. De mededeling dient schriftelijk onder opgave van een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van het gebrek te geschieden. Ondernemer dient gelegenheid gegeven te worden, om de klacht ook ter plaatse te onderzoeken.

3. Indien Koper de afgeleverde zaken niet onverwijld onderzoekt en/ of geconstateerde gebreken niet onverwijld aan Ondernemer meedeelt danwel Ondernemer niet in de gelegenheid stelt, de klacht te onderzoeken, verliest koper zijn rechten met betrekking tot de geconstateerde gebreken.

4. Indien Koper enige rechten heeft vanwege gebreken, kan Ondernemer kiezen uit herstel, vervanging of betaling van een vervangende vergoeding. Bij vervanging of betaling van vervangende vergoeding, dient Koper de gebrekkige zaken aan Ondernemer te retourneren, tenzij Ondernemer daarvan uitdrukkelijk afstand doet.

5. Ook indien Koper tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan.

6. Kosten vanwege onterechte klachten danwel te late klachten door Koper zijn voor rekening van Koper.

7. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan Ondernemer worden geretourneerd.

Artikel 14. Garantie

1. Ondernemer garandeert slechts dat de door haar afgeleverde zaken de eigenschappen bezitten die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn, evenals de eigenschappen die nodig zijn voor enig bijzonder gebruik ingeval dit bijzonder gebruik uitdrukkelijk blijkt uit de overeenkomst met Ondernemer.

2. De garantie als bepaald in artikel 14.1 geldt niet indien de zaken waarop die garantie betrekking heeft: a. niet overeenkomstig hun bestelling of onoordeelkundig zijn of worden gebruikt en/of b. gebruiksvoorschriften niet in acht zijn genomen en/of c. onvakkundige reparaties zijn verricht en/of d. veranderingen zijn aangebracht en/of (serie)nummers of zegels zijn beschadigd of verwijderd.

3. Ingeval garantie door Ondernemer wordt verstrekt, dan is de garantietermijn gelijk aan het aantal maanden dat de producent dan wel de leverancier van Ondernemer garantie heeft verstrekt, tenzij 4 uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, echter nooit meer dan de wettelijke garantietermijn.

4. Ingeval de garantie die door Ondernemer is verstrekt, ziet op zaken en of diensten die zich buiten Nederland bevinden dan is Ondernemer slechts aansprakelijk voor de kosten van herstel of vervanging tot ten hoogste het bedrag dat deze kosten bij uitvoering in Nederland zouden zijn geweest.

5. Ingeval de Koper garantie inroept voor bepaalde doorv geleverde zaken, dan kunnen deze enkel door de Koper worden teruggezonden aan Ondernemer na voorafgaande schriftelijke toestemming van Ondernemer.

6. Indien met inachtneming van artikel 14.5 zaken worden teruggezonden, dan dienen deze voorzien te zijn van een kopie van de originele door Ondernemer aan de Koper afgegeven factuur tezamen met het eventuele bijbehorende, volledig uitgewerkte garantiebewijs en een duidelijke omschrijving van de klacht.

Artikel 15. Prijs/Prijsverhoging

1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, gelden de door Ondernemer aangegeven prijzen: in euro’s (€), exclusief BTW, op basis van door Ondernemer gehanteerde minimum hoeveelheden, excl. transportkosten en af fabriek.

2. Ondernemer is gerechtigd tot verhoging van de prijs, indien tussen datum overeenkomst en datum levering ten minste drie maanden zijn verstreken en zich prijswijzigingen hebben voltrokken ten aanzien van grondstoffen, valuta en/of lonen of andere omstandigheden, zonder dat Koper in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden.

3. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt van de overeengekomen prijs in de overeenkomst, heeft de Koper het recht de overeenkomst door schriftelijke verklaring te ontbinden.

Artikel 16. Zekerheid

1. Ondernemer heeft het recht om voldoende zekerheid tot nakoming van enige betalingsverplichting van Koper te vorderen, waaronder het betalen van voorschotten van de Koper te verlangen, vóórdat hij levert of doorgaat met verdere leveringen of een andere verplichting uit de overeenkomst verder nakomt.

2. In het geval van gerede twijfel bij Ondernemer omtrent de betalingscapaciteit van de Koper, heeft Ondernemer het recht de levering uit te stellen.

Artikel 17. Betaling

1. Tenzij anders overeengekomen, dient betaling door Koper hetzij netto contant bij levering, hetzij middels storting of overmaking op een door Ondernemer aangewezen bank- of girorekening in de valuta waarin in gefactureerd, zulks ter keuze van Ondernemer, binnen 30 (dertig) dagen na factuurdatum, te geschieden. Bij een zakelijke afnemer is een aanbetaling vereist, zoals deze is overeengekomen in de overeenkomst tussen Ondernemer en de zakelijke afnemer.

2. Na het verstrijken van 30 (dertig)) dagen na de factuurdatum is de Koper van rechtswege in verzuim; de Koper is vanaf het moment van het in verzuim zijn over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente wordt berekend vanaf het moment van verzuim door Koper tot aan de volledige voldoening van het verschuldigde bedrag.

3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling of anderszins verlies van de vrije beschikkingsbevoegdheid van de Koper zullen de vorderingen van Ondernemer en de verplichtingen van de Koper jegens Ondernemer onmiddellijk opeisbaar zijn.

4. Betaling dient plaats te vinden zonder korting. Koper is nimmer tot verrekening gerechtigd. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

5. Door de Koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan.

6. Ondernemer is te allen tijde bevoegd om gebruik te maken van haar recht op verrekening.

Artikel 18. Incassokosten

5 1. Alle kosten met betrekking tot de invordering van het door Koper verschuldigde en niet tijdig betaalde, zijn voor rekening van Koper. De buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 15% van het verschuldigde bedrag (met een minimum van € 250,00), exclusief B.T.W. en zijn reeds verschuldigd en opeisbaar zodra de vordering ter incasso uit handen is gegeven.

2. Indien de Koper een consument is, is de berekening van de buitengerechtelijke kosten conform ‘het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten’, zoals genoemd in art. 6:96 lid 4 BW. Deze kosten worden verhoogd met de daarover verschuldigde btw. De buitengerechtelijke kosten zijn als volgt opgebouwd: a. minimumtarief € 40,b. 15% over de eerste € 2.500,c. 10% over de volgende € 2.500,- (tot € 5.000,-) d. 5% over de volgende € 5.000,- (tot € 10.000,-) e. 1% over de volgende €190.000,- (tot € 200.000,-) f. 0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een minimum van € 6.775,- (boven € 200.000,-).

 

3. Indien Ondernemer aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 19. Aansprakelijkheid De wettelijke aansprakelijkheid van Ondernemer is als volgt beperkt:

1. Ondernemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gederfde winst, gemiste besparingen en/ of zaken en schade door bedrijfstagnatie.

2. Ondernemer is nimmer aansprakelijk voor schade die ontstaat of is ontstaan, doordat Koper onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt.

3. De aansprakelijkheid van Ondernemer is daarnaast beperkt tot het bedrag van de door de assuradeur van Ondernemer in een onderhavig geval te verstrekken uitkering.

4. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, en Ondernemer aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van Ondernemer beperkt tot de factuurwaarde van de transactie, althans dat gedeelte van de transactie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

5. De aansprakelijkheidsbeperkingen in dit artikel gelden ook voor schade die Ondernemer of haar ondergeschikten grof nalatig of opzettelijk hebben veroorzaakt, voor zover dit wettelijk is toegestaan.

6. De aansprakelijkheidsbeperkingen in dit artikel gelden ook voor vorderingen die Koper op andere gronden baseert, bijvoorbeeld op gronden van onrechtmatige daad.

7. Indien Koper de door Ondernemer geleverde zaken verder verkoopt, is hij verplicht om in zijn koopovereenkomsten een mogelijke aansprakelijkheid van Ondernemer (bijvoorbeeld vanwege productaansprakelijkheid) uit te sluiten. Laat Koper dit na, is hij Ondernemer voor daardoor ontstane schade schadevergoeding verschuldigd.

Artikel 20. Overmacht

1. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Ondernemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Ondernemer niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen in het bedrijf van vof-derden daaronder begrepen.

2. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen Ondernemer opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Ondernemer niet mogelijk is, langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

3. Indien Ondernemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 21. Verjaring

6 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen bedraagt de verjaringstermijn over en weer een jaar.

Artikel 22. Bewijs

1. Voor de bepaling van de omvang van de betalingsverplichtingen van de Koper zijn de administratieve gegevens van Ondernemer beslissend, behoudens door de Koper naar objectieve maatstaven te leveren tegenbewijs.

2. Tussen Ondernemer en Koper gelden de op de factuur of vrachtbrief vermelde aantallen, maten en gewichten als juist, behoudens door de Koper naar objectieve maatstaven te leveren tegenbewijs.

Artikel 23. Overeenkomsten op Afstand en Buiten de Verkoopruimte Gesloten A - De overeenkomst

1. Als de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer direct langs elektronische weg de ontvangst daarvan. Zolang dit nog niet is gebeurd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

2. Als de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Als de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

3. De ondernemer mag - als de wet dit toestaat - onderzoeken of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen en of er omstandigheden zijn die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Als dit een goede reden geeft om de overeenkomst niet aan te gaan, mag de ondernemer gemotiveerd een bestelling of aanvraag weigeren of bijzondere voorwaarden stellen.

4. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product en/ of de dienst de volgende informatie meesturen: a. het bezoekadres van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan; b. de voorwaarden waaronder en hoe de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, of een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht; c. informatie over garanties en bestaande service na aankoop; d. de prijs van het product of dienst inclusief belastingen, eventuele afleverkosten en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst; e. als de consument een herroepingsrecht heeft, het model- formulier voor herroeping.

5. Deze informatie moet door de consument op te slaan en te raadplegen zijn. B - Herroepingsrecht

1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar hem niet verplichten die op te geven.

2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat het product is ontvangen door of op verzoek van de consument namens hem, het product heeft ontvangen, of: a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop het laatste product door of namens de consument is ontvangen. De ondernemer mag - als hij de consument hier voor het bestelproces duidelijke over heeft gei nformeerd - een bestelling van meerdere producten met verschillende levertijd weigeren. b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de laatste zending/ het laatste onderdeel door of namens de consument is ontvangen.

3. De in lid 2 genoemde bedenktijd gaat in op de dag na het sluiten van de overeenkomst. Verlengde bedenktijd voor producten en diensten bij niet informeren over herroepingsrecht:

4. Als de ondernemer de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af 12 maanden na het einde van de in lid B vastgestelde bedenktijd.

7 5. Zodra de ondernemer alsnog de in lid 4 bedoelde informatie verstrekt, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie alsnog heeft ontvangen. C - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product alleen zodanig uitpakken of gebruiken als nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. De consument mag het product hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

2. Als de consument verder gaat dan omschreven in lid C1, dan is hij aansprakelijk voor waardevermindering van het product.

3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst de verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt. D - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn via het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.

2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag na deze melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft op tijd geretourneerd als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, zoveel mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product bij een overeenkomst op afstand, behalve: a. als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen; of b. als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen. Bij een buiten de verkoopruimte gesloten overeenkomst draagt de ondernemer de retourkosten van het product.

6. Als de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht het uitvoeren van de dienst te starten tijdens de bedenktijd, betaalt de consument het uitgevoerde werk tot het moment van herroeping.

7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten als: a. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt; of b. de consument niet uitdrukkelijk om het starten met de uitvoering van de dienst heeft verzocht.

8. Bij herroeping worden alle aanvullende overeenkomsten ontbonden. E - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

1. Als de ondernemer herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst direct een ontvangstbevestiging.

2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief berekende leveringskosten, uiterlijk binnen 14 dagen na de dag van de herroeping. Hij mag wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen, behalve als de ondernemer het product zelf afhaalt of de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden.

3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel als de consument heeft gebruikt, tenzij anders afgesproken. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaard- levering, hoeft de ondernemer de extra kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. F - Uitsluiting herroepingsrecht

8 De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, als hij dit tijdig voor het sluiten van de overeenkomst duidelijk bij het aanbod heeft vermeld:

1. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als: a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd.

2. 2. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden gemaakt op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

3. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiene niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.

4. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.

Artikel 24. Nederlands recht

1. Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zijn onderworpen aan Nederlands recht. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

2. De rechter in de vestigingsplaats van Ondernemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft Ondernemer het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

3. Als de consument gevestigd is in een ander EU-land dan Nederland en de wet in dat EU-land kent hem verdergaande rechten toe, dan zal de ondernemer deze rechten toepassen.

4. Alvorens partijen een geschil aanhangig maken bij de rechtbank zal eerst de weg van mediation/bemiddeling worden doorlopen om zo tot een wederzijdse aanvaardbare duurzame oplossingen te komen